Page 4 - Untitled-1
P. 4
Jesenski sejem Komenda
22. Jesenski sejem Jesenski sejem v Komendi

Ime in številka letošnjega Konjeniški klub Komenda
Jesenskega sejma v Komendi je oktobra že drugič letos
kažeta in potrjujeta tradici- organizator sejma. Tokrat
jo. Zato naj kar na začetku je to Jesenski kmetijsko
rečem, da sem vesel in tudi obrtni sejem v Komendi.
ponosen, da smo z mojimi Prepričan sem, da bo tudi
nekdanjimi poznanimi raz- tokrat ta sejem, kot dose-
stavljavci s sejmat v Kranju danji v zadnjih letih spo-
pripravili razstavo kmetij- mladi in jeseni, privabil v
skih strojev v Komendi. Da- treh dneh, od 6. do 8. okto-
nes imamo zato že 22. Jesen- bra, veliko obiskovalcev.
ski kmetijsko obrtni sejem. Saj je že nekaj zadnjih let
Sejem je postal nadvse poznano, da med sejmom
pomembna, velika kmetij- vse poti od blizu in daleč
sko obrtna prireditev s vodijo v Komendo; kar prek
Alojz Lah predstavitvijo različnih de- Stanislav Poglajen 70 tisoč jih je, razstavljav-
javnosti, domačih podje- cev pa tudi že krepko čez
tnikov, društev ter tudi številnih obiskovalcev, ki se jih zadnja pol tisoč.
leta v treh dneh zbere kar precej prek 70 tisoč. Sejem je tako Mislim, da je komendski sejem v dobrih dveh desetletjih,
velik predstavnik ne le kmetijskih oziroma gospodarskih de- tokrat je že 22. jesenski sejem po vrsti, krepko prerasel iz ene-
javnosti, ampak tudi pomembno ime, ki predstavlja danes Ko- ga od danes številnih in poznanih vaških sejmov (s'mnov) po
mendo doma v državi in tudi v sosedstvu v Evropi. slovenskih krajih, v pravi Sejem z bogato vsebinsko oznako.
Za prek 200 članov Konjeniškega kuba pa sejem pomeni tudi Postal je primerljiv z znanimi imeni sejmov Sloveniji: v Gornji
veliko organizacijsko in materialno spodbudo in možnost za or- Radgoni, Celju, Ljubljani … V treh dneh se v Komendi zberejo
ganizacijo konjeniškega športa in prireditev. Danes je Konjeniški in predstavijo mnogi razstavljavci - podjetja, obrtniki, … po-
klub Komenda tudi zato med najbolj uspešnimi klubi v Sloveniji. leg kmetijstva tudi vrsta drugih gospodarskih dejavnosti. To
Seveda pa sejem lahko deluje in ohranja svoje poznano ime le s je pravzaprav velika predstavitev dosežkov, znanja, ponudbe
prizadevnimi in izkušenimi člani, ki že dve desetletji in več sode- in poslovno-družabnega druženja Slovenije … Pa ne le Slove-
lujejo pri organizaciji. Zato njim in vsem zvestim sodelavcem ter nije, tudi od drugod; saj imajo razstavljalci prikazanega tudi
tudi občini iskrena hvala za sodelovanje pri tej organiziranosti. poreklo iz evropskega prostora. Zato sejme v Komendi lahko
Letošnji Jesenski sejem ohranja tudi predstavitvene kot or- poimenujemo tudi z imenom »mednarodni«.
ganizacijske značilnosti izobraževanja na področju razvoja in Komendski sejmi so tako postali svojevrstna ikona sejem-
predstavljanja posameznih tehničnih in tehnoloških pomenov skih prireditev in vse bolj celo zanimiva in uspešna, kot pravi-
v kmetijstvu. Tudi na primer na turističnem področju, saj je mo moderno, turistična destinacija kmetijsko-poslovnega in
kmečki turizem postal danes v Sloveniji pomembna veja tako prijaznega druženja. Zato, kot sem letos enkrat že zapisal,
razvoja in gospodarskega prepoznavanja Slovenije. sem tako kot občan in kot župan Občine Komenda ponosen,
Letošnja pomembna predstavitev na tem sejmu je strokovno da imamo takšno prireditev z ogledalom dela, življenja, zna-
srečanje o pomenu reje telet na kmetijah. V posebnem šotoru nja, razvoja v tem delu naše države Slovenije.
in na stalnih razstavnih mestih se predstavljajo podjetniki, Zato dobrodošli v jesenskih sejemskih dneh v Komendi. Naj
obrtniki in kmetovalci iz občine Komenda. Še naprej je stalni- bodo srečanja čim bolj prijazna in poslovno uspešna.
ca sejma predstavitev varnega dela z motorno žago. Zanimiva
pa je tudi že nekdaj poznana in tokratna ponovitev razstave Komenda, oktober 2017
hafl ingerjev, ki so obetavna oblika tudi v prihodnje na sejmu. Stanislav Poglajen
Ohranjamo tudi družabno obliko z zabavnim programom, do- župan Občine Komenda
bro gostinsko ponudbo in z nastopi pihalnih orkestrov to zvrst
kulturnega dogajanja.
Upam, da bo tudi 22. Jesenski sejem dostojno predstavil
številne dejavnosti in tudi tokrat potrdil prijetno druženje
razstavljavcev in obiskovalcev. Vsem razstavljavcem zato že-
lim na 22. Jesenskem sejmu uspešen poslovni nastop, obisko-
valcem pa prijetno počutje.
In na svidenje prihodnje leto 2018 že na 23. Spomladan-
skem sejmu v Komendi.
Lojze Lah,
predsednik Konjeniškega kluba Komenda
in častni občan Občine Komenda
2 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9