JP HiFi - шаблон joomla Книги

 • Spomladanski sejem Komenda 2018 od 23. do 25. marca, 2018

  Sejem je za obiskovalce odprt v petek od 10.00 do 18.00, v soboto in nedeljo od 9.00 do 18.00.
  Parkiranje je brezplačno in organizirano. Vstop je prost.
 • 1

Splošni pogoji sodelovanja na sejmu

 

 1. Splošna določila

  Prijavnica je hkrati pogodba med razstavljavcem, naročnikom razstavnega prostora na Spomladanskem sejmu Komenda 2018 in organizatorjem sejma Konjeniškim klubom Komenda in je osnova za izdajo računa.
  Splošni pogoji razstavljanja na sejmu opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem sejma glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti in ostalih zadevah povezanih s sejmom.
  Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o udeležbi na sejmu. S podpisom prijave in pogodbe razstavljavec priznava in sprejema pogoje organizatorja sejma.

 2. Prijava na sejem

  Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, samostojni podjetniki, zastopniki ter nosilci dopolnilnih dejavnosti z veljavnimi odločbami.
  Razstavljavec se prijavi za sodelovanje na spletni strani KK Komenda s tem, da izpolni prijavni obrazec.
  Vse obveznosti iz naslova razstavljanja na dosedanjih sejmih morajo biti poravnane!
  Poslana prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu.
  Razstavljavec se s prijavo na sejem zavezuje, da bo na sejmu prisoten ves čas odprtja sejma, kar pomeni, da mora biti njegov razstavni prostor zaseden vse tri dni.
  Obvezno označite, v kolikor boste na sejmu imeli tudi prodajo. Izdajo dovoljenj za prodajo na sejmu ureja KK Komenda na Občini Komenda, takso plača razstavljavec (22,60 €).
  Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljavca, kateri ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanje na sejmu.

 3. Dodelitev razstavnega prostora

  Minimalno naročilo velikosti razstavnega prostora je 4m², za prodajo na prodajnih stojnicah kjer je globina določena (4m), pa 2 tekoča metra. Globina razstavnih prostorov v šotorih je standardizirana.
  Cena najema neopremljenega razstavnega prostora je navedena na prijavnici in vključuje 22% DDV.
  Organizator si pridržuje glede na razporeditev in izrabo sejemskega prostora pravico dodeliti do 10% manj ali več razstavnega prostora, kot ga je naročil razstavljavec.
  O dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavljavce glede na razpoložljivo površino in dejavnost razstavljavca. Organizator si pridržuje pravice do premestitve razstavljavčevega prostora, če je to v interesu sejma.
  Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci z razstavnimi oziroma prodajnimi eksponati, ki ustrezajo tematiki sejma.
  Vsako spremembo velikosti ali oblike razstavnega prostora mora odobriti organizator.
  Razstavljavec ne sme oddati svojega razstavnega prostora ali del tega v uporabo tretji osebi brez soglasja organizatorja.

 4. Odpoved

  Naročnik lahko odpove svojo udeležbo na sejmu najkasneje do 01.03.2018. V tem primeru je dolžan plačati organizatorju prijavnino in obvezen vpis v katalog.
  Če to stori kasneje in je vzrok neobjektivne narave, je poleg tega dolžan organizatorju plačati 50 % najemnino prijavljenega oz. naročenega razstavnega prostora.
  Odpoved sodelovanja na sejmu mora razstavljavec organizatorju podati v pisni obliki.
  Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primeru, če ima do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih sejmov ali drugih oblik sodelovanja.

 5. Prijavnina in obvezen vpis v katalog

  Razstavljavec je dolžan plačati prijavnino za sodelovanje na sejmu in obvezen vpis v katalog. V katalogu bodo objavljeni podatki, ki jih je razstavljavec navedel na prijavnici, podatki za objavo v katalogu so označeni. Poleg osnovnih podatkov o razstavljavcu bodo v katalogu objavljeni tudi podatki o vaši ponudbi na sejmu.
  Cena za prijavnino je odvisna od velikosti naročenega razstavnega prostora. Tabela je objavljena v ceniku.  Cena je odvisna od velikosti naročenega razstavnega prostora.
  do 9,9 m² 10,00 € z 22% DDV
  od 10 m² do 19,9 m² 15,00 € z 22% DDV
  od 20 m² do 39,9 m² 20,00 € z 22% DDV
  od 40 m² do 79,9 m² 35,00 € z 22% DDV
  od 80 m² do 109,9 m² 50,00 € z 22% DDV
  od 110 m² 70,00 € z 22% DDV 
  PRODAJNE STOJNICE 5,00 € z 22% DDV 

   

 6. Način plačila

  Na podlagi prejete prijavnice in po razporeditvi prostorov po lokacijah bo organizator razstavljavcu izdal račun, katerega mora razstavljavec v celoti poravnati v navedenem roku. Plačilo računa je pogoj za sodelovanje na sejmu.
  Računi bodo poslani po elektronski pošti, zato prosimo, da v prijavi obvezno navedete vaše točne podatke! Razstavljavec lahko računu ugovarja 8 dni po izstavitvi. Podatki za plačilo: TRR: SI56 1910 0001 1274 558 pri DBS d.d. ali SI56 0231 2001 1739 240 pri NLB d.d. SKLIC: 00 vaša davčna številka

 7. Razstavni prostor

  Razstavljavec mora svoj razstavni prostor označiti skladno s predpisanim zakonom. Na svojem razstavnem prostoru mora vedno imeti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V kolikor bo na sejmu imel tudi direktno prodajo je dolžan to označiti na prijavnici. Organizator ni odgovoren za morebitne nepravilnosti v zvezi z razstavljavčevo dokumentacijo in opremo prostora.
  Vse konstrukcije, instalacije in ostali elementi opreme na razstavnem prostoru morajo imeti ustrezne ateste. Postavljeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca..
  Dekoracije in prodajne demonstracije na razstavnem prostoru ne smejo kvariti splošnega videza sejemske prireditve in ne smejo moteče vplivati na sosednje razstavne prostore in obiskovalce sejma.
  Razstavljavec je dolžan upoštevati njemu odmerjen razstavni prostor in ne sme svoje opreme in eksponatov postaviti izven obsega svojega razstavnega prostora. V kolikor ima razstavljavec na svoj razstavni prostor namen postaviti kakršnokoli svojo konstrukcijo (šotor, kontejner ipd.), mora pri naročilu dimenzij njegovega razstavnega prostora obvezno upoštevati njene zunanje mere. Razstavljavec prav tako ne sme ovirati prehodov za obiskovalce na hojnicah.
  Razstavljavec lahko začne z delom na svojem razstavnem prostoru praviloma 5 dni pred začetkom sejma. Razstavni prostor mora izprazniti 3 dni po končanem sejmu. Točni časovni okvirji montaže in demontaže so navedeni v Informacijah in navodilih za razstavljavce.
  Razstavljavec lahko postavi promocijska in druga sporočila izven svojega razstavnega prostora le z dovoljenjem organizatorja. Deljenje promocijskega materiala pri vhodih na sejmišče, na parkirnih prostorih ter po sejmišču ni dovoljeno. Razstavljavec lahko svoj promocijski material ponuja samo na svojem razstavnem prostoru.
  V času, ko je sejem odprt za obiskovalce, dovoz in odvoz razstavnih eksponatov ni dovoljen.

 8. Zavarovanje

  Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve razstavnih eksponatov ali opreme razstavljavca, nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka.
  Razstavljavec je dolžan sam zavarovati razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške. Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in demontaže ter v času odprtja sejma in prevzema odgovornost za opremo in razstavne eksponate.
  Razstavljavec odgovarja za škodo, ki jo povzroči organizatorju ali tretji osebi on sam ali njegov izvajalec.
  Organizator je pri izbrani zavarovalnici sklenil zavarovanje za opremo in odgovornost iz naslova organizacije sejma na sejemskem prostoru v skladu z zavarovalnimi pogoji v primeru poškodbe le v primeru, da poškodba nastane s strani organizatorja.

Konjeniški klub Komenda
Odbor za sejemsko dejavnost

Komenda, december 2017